از وصایای علامه ذوالفنون میرزا ابوالحسن شعرانی

از وصایای علامه ذوالفنون میرزا ابوالحسن شعرانی