هزار و یک کلمه جلد 1

هزار و یک کلمه جلد 1

نکته‌هایی که حکیمان و عالمانِ واصل، می‌نگارند و خاطره‌هایی که از
اساتید خود، نقل می‌کنند، به راستی درسآموز و عبرت‌انگیز است.
بسیاری از کسان با همین نکته‌ها از غفلت به در آمده و یا مطالب علمی
نغز و عمیق در ذهن و ضمیرشان مانده است.
مجموعهٔ حاضر با نام «هزار و یک کلمه» به خامهٔ حکیم الهی، آیة اللّه
حسن‌زاده آملی است که در آن، نکته‌های فراوانی در زمینه‌های گوناگونِ 
اخلاق و عرفان، کلام و فلسفه، تفسیر و حدیث، هیئت و نجوم و دیگر 
دانش‌ها آمده است. قلم شیوا و بیانِ رسا و گاه خاطره‌گونه، به جذابیت 
این اثر افزوده است.