تفسیر سوره های طارق و اعلی و زلزال یا جلوه های خِلقت

تفسیر سوره های طارق و اعلی و زلزال یا جلوه های خِلقت

صدرا در تفسیر سورۀ طارق ثابت می کند که حافظ انسانی و

خارج کننده اش از نقص به کمال فرشته ای روحانی است که
فعال معقولات است و پس از شک و تحقیق و اثبات عوالم سه
گانه حس و مثال و عقل، و موت و فزع و صعق به معاد او
می پردازد.
در تفسیر سوره اعلی مراتب تسبیح را بیان می دارد.
در تفسیر سورۀ زلزال مقدمات قیامت را بیان داشته و اشاره به
حرکت ذاتی و جوهری زمین می نماید و بیان می کند که سراسر
مکان های دنیا و تمامی زمان ها در رستاخیز در یک نقطه و یک
لحظه مندرج و مندمج و جمع است.