شرحُ فصِ حکمةٍعصمتیّةٍ في کلمةٍ فاطمیّةٍ

شرحُ فصِ حکمةٍعصمتیّةٍ في کلمةٍ فاطمیّةٍ

رسول‌اللّه(ص) فرمود: هر کس فاطمه را آن‌گونه که حق معرفت بدواست
بشناسد، لیلةالقدر را ادراک کرده است، و همانا که فاطمه نامیده شده
است بدین لحاظ که خلق از کنه معرفتش بریده شده‌اند ـ یعنی به کنه معرفت
او نمی‌رسند ـ... و نیز رسول‌اللّه(ص) فرموده است: او را فاطمه نامیده‌ام
زیرا که خداوند او را و دوستدارانش را از آتش باز داشته است و
دور ساخته است.