گنجینه گوهر روان

گنجینه گوهر روان

نوری که بسرعتش روان است
               (گنجینه گوهر روان) است
گنجینه زاد زندگانی
              گنجینه عمر جاودانی
گنجینه دفتر معانی
              گنجینه گنج آسمانی
گنجینه شبچراغ عالم
             نور دل و دیدگان آدم